RIOS Gallery
SISUKORD
 

KUNSTIGALERII RIOS ART
ON-LINE KUNSTIOKSJONI TINGIMUSED NR. 202


1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kunstioksjoni (edaspidi oksjoni) korraldajaks on OÜ RIOS ART (edaspidi oksjoni korraldaja), reg. kood 10221140, asukoht Kaarli pst. 8 Tallinn Eesti Vabariik.

1.2 Iga konkreetse oksjoni algus- ja lõpptähtpäev on märgitud oksjoni korraldaja poolt hallataval virtuaalsel oksjonilehel.

1.3 Oksjon viiakse läbi käesolevate tingimuste alusel.

1.4 Oksjonil osalemiseks tuleb registreeruda punktis 4 sätestatud tingimustel.

1.5 Oksjonil ja oksjoni korraldajale kuuluvas galeriis eksponeeritavate kunstiteostega võivad tutvuda ka oksjonil osalemiseks mitteregistreerunud isikud, kelle suhtes nimetatud toiming õiguslikke tagajärgi ei tekita.


2. OKSJONI OBJEKT

Oksjoni objektiks on kunstiteoste ost-müük enampakkumise teel interneti kaudu.

3. ENAMPAKKUMISEL OLEVAD KUNSTITEOSED
3.1 Enampakkumise objektiks olevad kunstiteosed (edaspidi
müügiobjektid) on need, mis on eksponeeritud virtuaalsel oksjonilehel ning millest paremal asetsev hinnapakkumise aken on aktiiveeritav ning omab vastavasisulist märget. Samas on märgitud ka iga konkreetse müügiobjekti müügitähtpäev, mille saabumiseni (kl 21:00), kaasaarvatud punktis 6.3 toodud erisused, on igal osalejal õigus teha pakkumisi.

3.2 Osalejal on õigus teha hinnapakkumisi kõikide müügiobjektide suhtes.

3.3 Kõikide müügiobjektide omandiõigus kuulub kolmandatele isikutele (komitentidele), kes on komisjonilepingu alusel andnud oksjoni korraldajale (komisjonärile) ostu-müügitehingu sõlmimise õiguse. Oksjonil sõlmitava ostu-müügitehingu poolteks on oksjoni korraldaja ja parima pakkumise teinud osaleja.

3.4 Oksjoni korraldaja kohustub avaldama müügiobjekti kohta õigeid andmeid, tuginedes asja tundvate isikute poolt koostatud ekspertiisiaktile teose algupära, seisundi ja kunstilise väärtuse kohta, kuid lõplik otsus nimetatud asjaolude kohta kuulub osalejale, kes ostab müügiobjekti sellises seisukorras nagu see oksjoni toimumise ajal on. (Müügiobjekti kohta esitatud andmed ei sisalda pisidefekte, nagu vigastused alusraamil või raami üldine seisukord, jms, ja ei saa olla aluseks pretensioonide esitamisel.) Iga müügiobjekti kohta omab oksjoni korraldaja põhiandmeid sisaldavat ekspertiisiakti, mis on avaldatud ka virtuaalsel oksjonilehel.

3.5 Oksjonil osalejal on õigus müügiobjektide ja ekspertiisiaktidega vahetuks tutvumiseks Mustamäe tee 4 - 103 asuvas galeriis tööpäevadel kella 11:00 - 18:00. Nimetatud õiguse kasutamata jätmine ei anna enampakkumise võitnud osalejale hilisemat õigust loobuda ostu-müügitehingust ega nõuda ostuhinna alandamist.


4. OKSJONIL OSALEMISE TINGIMUSED
4.1 Oksjonil võivad osaleda juriidilised ja vähemalt 18 - aastased teovõimelised füüsilised isikud.

4.2 Oksjonil osalejaks (edaspidi osaleja) loetakse isikut, kes on nõustunud oksjoni tingimustega, on nõuetekohaselt registreerunud (täites registreerumisankeedi) ning kelle poolt tasutud osavõtumaks on laekunud oksjoni korraldaja arveldusarvele ning kelle salasõna ja kasutajatunnus on oksjoni korraldaja poolt aktiveeritud. Kui registreerimine õnnestus, saadab oksjoni korraldaja osalejale E-posti teel registreerimiskinnituse.

4.3 Registreerumisel omistatakse kõigile registreerijatele registreeruja enda poolt valitud kasutajanimi ja salasõna. Viimase kuuluvust teab vaid osaleja.

4.4 Oksjoni korraldaja kohustub tagama osaleja poolt talle avaldatud isikuandmete konfidentsiaalsuse. Iga müügiobjekti kohta eraldi peetavas avalikus pakkumiste registris avaldatakse vaid osalejate poolt tehtud hinnapakkumised, ning pakkumiste esitamise ajad (ainult viie parima pakkumise kohta).


5. OSAVÕTUMAKS
5.1 Oksjonil osalemiseks tuleb tasuda osavõtumaks 118 krooni. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

5.2 Osavõtumaks tuleb tasuda pärast registreerimisankeedi täitmist oksjoni korraldaja arveldusarvele 1120204523 Swedbank, märkides maksekorralduse selgitusse ees- ja perekonnanime, kasutajanime ning oma aadressi.

6. OSTU-MÜÜGITEHING
6.1 Müügiobjekti ostu-müügihind kujuneb välja oksjonil tehtud hinnapakkumiste käigus. Igal müügiobjektil on oksjoni avamisel oksjoni korraldaja poolt määratud alghind, alla mille müügiobjekti ei müüda.

6.2 Ostumüügitehing loetakse sõlmituks mõlema poole tahteavalduse olemasolul. Oksjoni korraldaja on tehingus oferendiks, kes teeb pakkumise müüa asi kõrgeima hinnaga. Aktseptiks loetakse osaleja poolt esitatud kõrgeimat hinnapakkumist. Nii ofert kui aktsept väljendavad mõlema poole ühisele eesmärgile suunatud tahteavaldusi ning on pooltele siduvad. Oksjoni käigus iga konkreetse müügiobjekti suhtes tehtud tehing loetakse eraldi tehinguks.

6.3 Müügiobjekt loetakse müüduks osalejale, kes enne konkreetse müügiobjekti müügitähtpäeva möödumist (enne kl 24:00) tegi kõrgeima hinnapakkumise. Ostu-müügilepingu sõlmimise päevaks loetakse oksjoni tulemuse kinnitamise päeva iga konkreetse müügiobjekti kohta. Oksjoni tulemused kinnitab oksjoni korraldaja, võttes aluseks kõikide osalejate pakkumised konkreetse müügiobjekti müügitähtpäeva (kl 24:00) seisuga. Juhul kui viimane pakkumine tehakse vähem kui kaks minutit enne müügitähtpäeva möödumist, pikeneb konkreetse müügiobjekti müügitähtaeg kahe minuti võrra. Viimase pakkumise ja müügitähtaja saabumise vahel peab olema vähemalt kaks minutit, mis on vajalik tulemuste õigeks fikseerimiseks.

6.4 Oksjoni tulemuste kinnitusaruanne koostatakse iga enampakkumisel osalenud müügiobjekti kohta eraldi ning edastatakse müügiobjektide kaupa igale konkreetsel pakkumisel osalenud osalejale E-posti teel.

6.5 Tehingu sõlmimise kohaks loetakse Tallinn Eesti Vabariik.

6.6 Konkreetse müügiobjekti enampakkumise võitnud osalejal (edaspidi ostjal) tekib kohustus tasuda ostuhind kooskõlas lepingu tingimuste ja oksjoni korraldaja poolt esitatud arvega. Ostuhinna tasumistähtaeg on 10 päeva alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Nimetatud tähtaja eiramisel on oksjoni korraldajal õigus müügileping ühepoolselt lõpetada ja/või teha pakkumine paremuselt järgmise pakkumise teinud osalejale.

6.7 Pärast kogu ostuhinna nõuetekohast tasumist tekib oksjoni korraldajal ostetud müügiobjekti ostjale üleandmise kohustus ja viimasel selle vastu-võtmise kohustus.

6.8 Oksjoni korraldaja määrab astmelise hinnatõusu iga tööpuhul eraldi.

7. Omandiõiguse üleminek
7.1 Müügiobjekti ostjale üleandmise aluseks on oksjonil nõuetekohaselt sooritatud ostu-müügitehing.

7.2 Müügiobjekti valduse üleandmine-vastuvõtmine oksjoni korraldajalt ostjale toimub kirjaliku akti alusel oksjoni korraldaja asukohas.

7.3 Ostja esindaja volituste tõendamiseks tuleb esitada oksjoni korraldajale notariaalne volikiri. Välisriigis väljaantud volikiri peab olema legaliseeritud.

7.4 Müügiobjekti omandiõigus läheb ostjale üle alates müügiobjekti valduse üleandmise-vastuvõtmise hetkest.


8. Müügiobjekti hoiustamine
Juhul kui ostja on müügiobjekti vastu võtnud, kuid soovib seda jätkuvalt hoiustada oksjoni korraldaja ruumides, sõlmivad pooled eraldi hoiustamislepingu.


9. Vaidluste ja pretensioonide lahendamine
9.1 Pretensioone müügiobjekti kvaliteedi suhtes pärast selle valduse üleandmist-vastuvõtmist arvesse ei võeta.

9.2 Pretensioone, mis puudutavad müügiobjekti algupära või päritolu aktsepteerib oksjoni korraldaja vastu kahe nädala jooksul alates oksjoni lõppemise päevast.

9.3 Ostetud ja üleantud müügiobjekte tagasi ei võeta, väljaarvatud punktis 9.2 nimetatud pretensioonide puhul.

9.4 Vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse asi Tallinna Linnakohtus juhindudes Eesti Vabariigi seadustest.